Főoldal

EFOP-1.12.1-17-2017-00007 azonosító számú projekt

A magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése az egészségügy területén a Kárpát-medence szomszédos országaival

 

Magyarország Kormányának felhívása a 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, az egyéni és közösségi felelősségvállalás erősítése, a lakosság egészség-tudatosságának növelése, a lelki és testi egészség megőrzése, társadalmi felzárkózási ifjúsági és sport programok megvalósítása, kulturális együttműködések megerősítése, valamint családügy területét érintő fejlesztések érdekében. 
A 2014–2020-as tervezési időszak során elfogadásra került Partnerségi Megállapodás 1.5.4 A horizontális politikák célkitűzései c. fejezet „Nemzetközi és makroregionális dimenzió erősítése” pontjában szereplő célokhoz Magyarország európai térbe, különösen a környező makroregionális térbe való integrálódásának elmélyítését szorgalmazza az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK), és az EU közösségi értékrendje is.
A felhívás célja, hogy a határ menti és a Kárpát-medencei térségben, egészségügy, sport és ifjúságpolitika, kultúra, társadalmi felzárkózás és családügy területén, jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések erősítésén, továbbá a társadalmi, gazdasági problémák megoldásán keresztül járuljon hozzá a térség fejlesztéséhez és a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához.
A Felhívás az Operatív Program EFOP-1. – Együttműködő társadalom prioritási tengelyéhez kapcsolódik, érintve az alábbi beruházási prioritásokon megtalálható szakmai tartalmakat: aktív befogadás, esélyteremtés és aktív részvétel előmozdítása; a marginalizálódott közösségek társadalmi- gazdasági integrációja; az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása. 
 
A Széchényi 2020 program keretében induló Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program egyik kiemelt célja az egészségfejlesztés, betegségmegelőzés, társadalmi felzárkózás és ezáltal az életminőség javítása. A célkitűzések nem csupán a magyar állampolgárokra, de az Európai Unió lakosai számára is stratégiai célként kerültek rögzítésre.  
A projekt átfogó célja, hogy az egészségügy, a prevenció illetve az egészségmegőrzés területén végrehajtott tevékenységeknek köszönhetően javuljon a Kárpát-medence elmaradott régióiban élő magyarok egészségi állapota, és csökkenjenek az e téren tapasztalható társadalmi egyenlőtlenségek.
A konzorciumi partnerek e cél teljesülését jó gyakorlatok megosztásán, valamint hazai és határon túli együttműködések kialakításán és megerősítésén keresztül kívánják elérni annak érdekében, hogy az egészségügy területén a magyarországi szakmai tudás gyarapodhasson.